Μέτοχοι – Διοίκηση

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχική Σύνθεση
Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.589.568,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 1.529.856 μετοχές ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία. Η Μετοχική Σύνθεση έχει ως κάτωθι:

  •  ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ     575.493  (37,62%)
  •  ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ     408.764  (26,72%)
  •  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ     408.764  (26,72%)
  •  ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ     136.835    (8,94%)

ΣΥΝΟΛΟ 1.529.856     (100 %)

Διοικητικό Συμβούλιο
 
Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευση 49/30.6.08 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως κάτωθι:

  • Χρύσα Σ. Ιωάννου,  Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
  • Αναστασία Σ. Ιωάννου, Αντιπρόεδρος.
  • Ελένη συζ. Συμεών Ιωάννου, Μέλος.
  • Σοφία συζ. Σωτήριου Ιωάννου, Μέλος
  • Κωνσταντίνος Θ. Μπραντής, Μέλος.

Η θητεία όλων των ανωτέρω είναι εξαετής και λήγει 29 Ιουνίου 2014

Οικονομικά Στοιχεία
 Ισολογισμός χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 Αρχείο PDF
 Ισολογισμός χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 Αρχείο PDF